Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim.

Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej.

Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.

Zadania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach, tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu. Jednocześnie Agencja angażuje się we wsparcie działań w obszarze transplantologii szpiku kostnego w zakresie tworzenia sieci współpracy, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

Agencja realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk i nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Zakres usług oferowanych przez Agencję obejmuje:

 • promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
 • kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji, w tym profesjonalne doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketingowe
 • usługi w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii
 • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • działalność konsultingową,
 • działalność szkoleniową i edukacyjną
 • realizację projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Horyzont 20-20 oraz COSME,
 • pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.

Szkoła podstawowa i przedszkole Dobratice, Frýdek-Místek, organizacja składkowa

Zgodnie z ustawą o oświacie szkoła podstawowa jako placówka oświatowa ma kształcić na poziomie podstawowym, intelektualnym, moralnym, estetycznym, zawodowym, zdrowotnym, fizycznym i ekologicznym.

Szkoła podstawowa Dobratice oferuje przede wszystkim miłą rodzinną atmosferę, a idea szkoły gminnej, szkoły jako świetlicy, to obraz swobodnego przepływu informacji, wiedzy i umiejętności pomiędzy różnymi grupami obywateli, co prowadzi do przełamywania barier między szkoła, rodzice, uczniowie, nauczyciele i doskonalenie metod wychowawczych. Szkoła jest częścią społeczności, czyli ośrodkiem spotkania, zrozumienia, edukacji.

Szkoła podstawowa w Dobraticach zorganizowana jest jako niekompletna z klasami I-5. Szkoła może pomieścić 130 uczniów. Uczniowie kształcą się według danego programu edukacji szkolnej. Wszyscy uczniowie uczą się w oddzielnych klasach. Przedszkole działa zgodnie z programem szkolnej edukacji dla edukacji przedszkolnej. Szkoła oferuje również wiele zajęć rekreacyjnych, uczniowie mogą wybierać z szerokiej oferty (angielski, klub czytelniczy, gry logiczne i planszowe, informatyka, ceramika, koło śpiewu, koło sportowe, szachy, koło taneczne, unihokeja). Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli i rodziców. Szkoła jest częścią działań kulturalnych w gminie. Wiele atrakcji oferuje nowoczesna sala gimnastyczna i szkolny plac zabaw.

Cele szkoły to:

• Utrzymanie zajętości szkoły i zminimalizowanie wyjazdów uczniów do pobliskich szkół.
• Motywacja uczniów do edukacji, wskazówki w zakresie kreatywnego i krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, przygotowanie do przeniesienia do szkół rejonowych.
• Utrzymywanie współpracy z małymi, niepełnymi i rejonowymi szkołami, aby umożliwić prezentację tych szkół na imprezach kulturalnych, społecznych i sportowych.
• Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych, zapewnienie skutecznej opieki uczniom z zaburzeniami uczenia się i rozwoju.
• Rozwijanie umiejętności czytania uczniów poprzez nowe metody, zwłaszcza rozumienie tekstu, wykorzystanie informacji do rozwoju osobistego.
• Nacisk na rozwój umiejętności komputerowych i finansowych uczniów, wykorzystanie informacji.
• Zwróć uwagę na modernizację wyposażenia technicznego sali komputerowej i sal multimedialnych.
• Regularne aktualizacje oprogramowania.
• Monitorowanie jakości pracy nauczycieli, wpływanie na ich rozwój zawodowy, wspieranie samokształcenia, rozwój umiejętności językowych i komputerowych nauczycieli.
• Utrzymanie przyjaznej atmosfery dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego (rodzice – uczeń – nauczyciele – publiczność – założyciel), stosuj nowoczesne metody pozyskiwania informacji zwrotnej.
• W sposób sensowny wypełniać czas wolny uczniów we współpracy z rodzicami i zapobiegać zjawiskom patologicznym.
• Nadal zapewniać szeroką gamę zajęć rekreacyjnych zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
• Upewnij się, że wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego są informowani (czasopisma, strony internetowe, wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe).
• Zaangażowanie szkoły w tradycyjne imprezy kulturalne i społeczne wsi.
• Osiąganie celów edukacyjnych poprzez nowe metody i formy nauczania (nauczanie projektowe, sfumato, integracja interdyscyplinarna, podnoszenie umiejętności obsługi komputera i finansów oraz umiejętności językowych, podnoszenie efektywności procesu nauczania, edukacja włączająca).
• Indywidualne podejście do uczniów, współpraca z rodzicami i profesjonalistami we wszechstronnym rozwoju osobowości jednostki (harmonijny rozwój osobowości, zdrowy styl życia).
• Ścisła współpraca z wychowawcami przedszkolnymi (wizyty, imprezy dla dzieci).
• Pogłębienie współpracy ze szkołami rejonowymi (spotkania z nauczycielami klas 6, porównanie wyników, wykorzystanie nowo oferowanych testów standaryzowanych, spotkania metodyczne).
• Współpraca z partnerami poszczególnych projektów, w których szkoła współpracuje.

Założyciel Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dobraticach jest gminą Dobratice od 1 stycznia 2003 roku.

Szkoła ogarnia:

 • Przedszkole Dobratice
 • Przedszkole Vojkovice
 • Szkoła Podstawowa
 • Świetlica szkolna
 • Stołówka szkolna Dobratice
 • Stołówka szkolna Vojkovice
 • i boisko sportowe.