Opis projektu

Wyobraźnia, kreatywność i innowacyjność to niewątpliwie największe skarby każdej jednostki, ale zdolności te muszą być pielęgnowane i rozwijane od pierwszych lat życia. Dynamicznie rozwijające się technologie cyfrowe uczą kreatywności oraz logicznego myślenia. Poprzez projekt chcemy zachęcić dzieci i młodzież do kreatywnego cyfrowo spędzania wolnych chwil, by w tym czasie rozwijali swoje pasje i talenty, a także nauczyli się czegoś nowego, również poprzez współpracę w wymiarze transgranicznym.

Dzisiejsze młode pokolenie jest pod silnym wpływem technologii, najczęstszym sposobem wejścia w cyfrowe środowisko jest telefon komórkowy, inaczej smartfon. Jednak młodzi ludzie często korzystają również z innych platform, dzięki czemu surfują po Internecie średnio 2-3 godziny dziennie Nie brakuje takich, którzy spędzają „na łączach” większą część doby a nierzadko są cały czas online. Powszechne wykorzystanie internetu dotyczy zarówno dzieci, jak i nastolatków. Wydawać więc by się mogło, że młodzi ludzie nie powinni mieć najmniejszych problemów z wszechstronnym wykorzystaniem technologii.

Badania weryfikują jednak ten wniosek:
Młodzież jest zazwyczaj biernym odbiorcą informacji, a prawdziwie twórcze wykorzystanie możliwości stwarzanych przez współczesne technologie można uznać za zjawisko marginalne.  Raport EU Kids Online 2018 wskazuje, że dzieci i młodzież przede wszystkim konsumują treści, a nie twórczo korzystają z technologii. Mimo dużej liczby aplikacji dostępnych na rynku blisko 60% ankietowanych nie stworzyło nigdy nic za ich pomocą. Tylko 4,7% młodych ludzi prowadzi własnego bloga lub stronę internetową, muzykę lub filmy tworzy około 5%, zaś 7,8% edytuje grafikę i przetwarza zdjęcia.  Nie ma wątpliwości, że młodzi doceniają internet jako źródło wiedzy i pomoc w nauce. I tu także młodzież prezentuje raczej bierną postawę, korzystając z gotowych treści, które znajdują się na portalach i stronach internetowych. Stosunkowo rzadko też młodzi ludzie wykorzystują internet w celu dzielenia się własną twórczością, prowadzenia dyskusji na ważne tematy społeczne czy też uczestniczenia w społecznościach internetowych rozwijających hobby. Sami nastolatkowie mają wątpliwości co do swoich umiejętności internetowych.  Projekt jest odpowiedzią na powyższe problemy i ma w atrakcyjnej formule wskazywać młodym ludziom, jak w sposób kreatywny i twórczy wykorzystywać media cyfrowe.

Problem projektowy

Świat zmienia się w obszarze kompetencji cyfrowych, prawie że z prędkością światła. Umiejętności jeszcze 15 lat temu zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów obecnie stały się naszą codziennością i wymagają bycia na bieżąco z nowymi trendami i usługami w cyfrowym świecie. Obecnie odnotowuje się dynamiczny wzrost popularności Internetu. Technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK) są masowo rozpowszechnione wśród ogółu społeczeństwa, zarówno z powodu ich dostępności, rozwoju technologii, jak również kosztów ich użytkowania. Łatwy i stosunkowo tani dostęp do sieci internetowej znacząco wpłynął na wzory zachowań całego społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek. Szczególną aktywność w cyberprzestrzeni wykazują osoby młode. Korzystanie z Internetu stało się dla dzieci i młodzieży niemalże normą społeczną. Już od najmłodszych lat życia przestrzeń wirtualna towarzyszy im w ich aktywnościach poznawczych, rekreacyjnych i interakcyjnych.
Badania wskazują, że średni wiek inicjacji systematycznego korzystania przez dzieci z Internetu wynosi 9 lat i 7 miesięcy. Wyniki empirycznej eksploracji obecności młodych ludzi w sieci ujawniają przyjmowanie przez badanych znacznie częściej postaw biernych niż aktywnych.
Jednym z największych wyzwań w kontekście rozwoju cyfrowego jest przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania w tym nowym, nieustannie zmieniającym się świecie oraz do czerpania korzyści płynących z tych przemian, jak również do niwelowania pogłębiającego się rozwarstwienia między „umiejącymi” a „nieumiejącymi”.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do nawiązania współpracy oraz integracji młodych ludzi z pogranicza polsko-czeskiego, w zakresie twórczego i kreatywnego wykorzystywania technologii cyfrowych. Dzieci biorące udział w projekcie wejdą w świat technologii wykraczający poza ich dotychczasowe doświadczenia, będą miały stworzoną przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych technologii, dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, wzajemnego poznawania się, a także nawiążą wzajemne relacje za pomocą sieci internetowych z rówieśnikami polskimi i czeskimi, co pomimo obecnej sytuacji pandemicznej, sprzyjać będzie integracji.
Dobrze wykorzystywana przez dziecko przestrzeń internetu może być dla niego szansą rozwoju edukacyjnego, społecznego czy w przyszłości – zawodowego, zaś codzienne używanie kreatywnych aplikacji, programów, informatycznych rozwiązań przyczyniać się może do zwiększania jego kompetencji cyfrowych, osiągania lepszych wyników w nauce, nawiązywania nowych znajomości czy kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Zatem celem długookresowym jest również przygotowanie młodego pokolenia do funkcjonowania na przyszłym rynku pracy, wspieranie tzw. kompetencji przyszłości, stymulacja logicznego, przyczynowo- skutkowego myślenia oraz nastawienie na wyszukiwanie błędów i rozwiązywanie problemów.

Oczekiwane rezultaty projektu

Nowe technologie mogą efektywnie dostarczać wiedzę, zaspokajać naturalną ciekawość świata i uczyć kreatywności. Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie będą mogli, korzystając z możliwości, jakie dają technologie cyfrowe, w pełni wykorzystywać swój potencjał, nawiążą kontakty i przyjaźnie transgraniczne i zdobędą nowe umiejętności. Dzięki internetowi będą mogli poznawać nowe miejsca i kulturę swoich sąsiadów. Projekt zakłada, że skutkiem promowania konstruktywnego i społecznie zaangażowanego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych będzie powolne przechodzenie młodych użytkowników sieci z pozycji „odbiorcy” treści cyfrowych w kierunku bycia ich „aktorem”. „Odbiorca” dokonuje prostej recepcji treści, jednakże właściwe skorzystanie z nich możliwe jest jedynie wówczas, kiedy „odbiorca” wie, jak znaleźć określone materiały online i w jaki sposób dokonać ich prawidłowej selekcji. Rola „uczestnika” charakteryzuje się przede wszystkim ciągłym wchodzeniem w interakcje z innymi uczestnikami sieci, którzy mają podobne zainteresowania czy podobny światopogląd.
Bardzo ważnym aspektem realizowanego projektu będzie również integracja i wymiana doświadczeń. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość stałego kontaktu i wzajemnego poznawania się za pomocą platformy komunikacyjnej. Działania projektowe będą prowadzić do zacieśniania więzi pomiędzy rówieśnikami pogranicza polsko-czeskiego. Ponadto, dzięki wspólnym działaniom projektowym, nastąpi integracja lokalnych społeczności, a co za tym idzie wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy, co zaowocować może realizacją kolejnych projektów w przyszłości.