Popis projektu

Představivost, kreativita a inovativnost jsou bezpochyby ctnostmi každé společenské skupiny, ale tyto schopnosti se musí již od útlého mládí rozvíjet. Dynamicky se rozvíjející digitální technologie učí jak kreativnosti, tak i logickému myšlení. Prostřednictvím našeho projektu bychom chtěli děti a mládež motivovat ke smysluplnému trávení volného času, aby v tomto čase rozvíjely své vášně a svůj talent v digitálním světě a také, aby se naučily něco nového prostřednictvím spolupráce v mezinárodním měřítku.

Dnešní mladá generace je silně ovlivňována technologiemi, nejběžnějším prostředkem pro vstup do digitálního prostředí je mobilní telefon, jinak smartphone. Mladí lidé však běžně používají i jiné platformy, díky kterým surfují po internetu v průměru 2-3 hodiny denně. Nechybí ani takoví, kteří tráví většinu dne ne sítích a jsou neustále online. Široké využití internetu se však týká jak dětí, tak i teenagerů. Zdá se tedy, že mladí lidé by neměli mít problémy s komplexním využíváním technologií.

Studie však došly k těmto závěrům:
Mladí lidé jsou obvykle pasivním příjemcem informací a skutečně kreativní využití příležitostí, které nabízejí moderní technologie, lze považovat za okrajový jev. Zpráva EU Kids Online z roku 2018 ukazuje, že děti a mladí lidé především konzumují obsah, nikoli kreativně využívají technologii. Navzdory velkému počtu aplikací dostupných na trhu téměř 60% respondentů nikdy pomocí nich nic nevytvořilo. Pouze 4,7% mladých lidí provozuje vlastní blog nebo web, přibližně 5% vytváří hudbu nebo filmy a 7,8% upravuje grafiku a zpracovává fotografie.
Není pochyb o tom, že mladí lidé oceňují internet jako zdroj znalostí a pomoc při učení. I zde mladí lidé projevují spíše pasivní přístup a používají hotový obsah, který lze najít na portálech a webových stránkách. Relativně zřídka mladí lidé používají internet ke sdílení své vlastní kreativity, diskusi o důležitých sociálních tématech nebo k účasti v online komunitách, které rozvíjejí určité hobby. Samotní teenageři mají pochybnosti o svých digitálních dovednostech. Projekt tedy chce reagovat na výše uvedené problematiku a má mladým lidem v atraktivním formě ukázat, jak kreativním a tvůrčím způsobem lze digitální média využívat.

Problematika projektu

Svět se v oblasti digitální kompetence mění téměř rychlostí světla. Dovednosti, které byly ještě  patnáct let zpátky vyhrazené úzké skupině specialistů se nyní staly naším každodenním životem a  vyžadují aktuální informace o nových trendech a službách v digitálním světě.  V současné době dochází k dynamickému nárůstu popularity internetu. Informační a komunikační technologie (ICT) jsou mezi širokou veřejností velmi rozšířené, a to jak kvůli jejich dostupnosti, vývoji technologií a nákladům na jejich koupi a užívání. Snadný a relativně levný přístup k internetu významně ovlivnil vzorce chování celé společnosti, tak i jednotlivců. V kyberprostoru jsou obzvláště aktivní mladí lidé. Používání internetu se pro děti a dospívající stalo téměř společenskou normou. Od raného věku je virtuální prostor doprovází při jejich poznávacích, rekreačních a interaktivních činnostech. Výzkum ukazuje, že průměrný věk při zahájení systematického používání internetu dětmi je 9 let a 7 měsíců. Výsledky empirického zkoumání přítomnosti mladých lidí na internetu ukazují, že respondenti zaujímají spíše pasivní než aktivní přístup. Jednou z největších výzev v kontextu digitálního rozvoje je příprava společnosti na fungování v tomto novém, neustále se měnícím světě, na využívání výhod těchto změn a na překonání prohlubující se propasti mezi ICT gramotnosti a negramotnosti.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit prostor a příležitosti k navázání spolupráce a integraci mladých lidí z polsko-českého pohraničí v oblasti tvůrčího a kreativního využití digitálních technologií. Děti účastnící se projektu vstoupí do světa technologií, který přesahuje jejich předchozí zkušenosti, budou mít prostor pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti nových technologií, sdílení svých dovedností, vzájemné poznávání a navazování vztahů se svými polskými i českými vrstevníky prostřednictvím internetových sítí, které navzdory současné pandemické situaci podpoří integraci.
Dobře využívaný internetový prostor může být pro dítě příležitostí k rozvoji jeho vzdělávací, sociální nebo profesní budoucnosti, zatímco každodenní používání kreativních aplikací, programů a IT řešení může přispět ke zvýšení jejich digitálních kompetencí, dosažení lepších výsledků učení, získávání nových přátel nebo kreativní volnočasové aktivity.

Dlouhodobým cílem je proto také připravit mladou generaci na fungování na budoucím trhu práce s podporou tzv. kompetence budoucnosti, stimulace logického, kauzálního myšlení a zaměření na hledání chyb a řešení problémů.

Očekáváné výsledky projektu

Nové technologie mohou účinně poskytovat znalosti, uspokojovat přirozenou zvědavost o světě a učit kreativitu. Mladí lidé účastnící se projektu budou moci využít příležitosti, které nabízejí digitální technologie, k plnému využití svého potenciálu, navazování přeshraničních kontaktů a přátelství a získávání nových dovedností. Díky internetu budou moci objevovat nová místa a kulturu svých sousedů. Projekt předpokládá, že podpora konstruktivního a sociálně angažovaného využívání digitálních médií a mobilních zařízení povede k pomalému posunu mladých uživatelů internetu z pozice „příjemce“ digitálního obsahu k tomu, aby byli jeho „tvůrci“. „Příjemce“ umožňuje jednoduchý příjem obsahu, jejich správné použití je však možné pouze tehdy, když ví, jak najít určité materiály online a jak je správně vybrat. Role „tvůrce“ je charakterizována především neustálou interakcí s ostatními účastníky sítě, kteří sdílejí podobné zájmy nebo podobný světonázor.
Integrace a výměna zkušeností budou také velmi důležitým aspektem projektu. Účastníci projektu budou mít příležitost zůstat v kontaktu a vzájemně se poznávat prostřednictvím komunikační platformy. Aktivity projektu povedou k posílení vazeb mezi vrstevníky polsko-české hranice. Díky společným projektovým aktivitám budou navíc integrovány místní komunity, a tím i výměna zkušeností, osvědčených postupů a znalostí, které mohou v budoucnu vyústit v realizaci dalších projektů.