Partneři

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku-Białej je akciovou společností se smíšeným kapitálem, kterými jsou akcionáři : město Bielsko-Biała, jednotky územní samosprávy a společnosti působící v regionu Bielsko-Biała. Cíle Agencji jsou realizované z fondu akcionářů, prostředků získaných vlastní podnikatelskou činnosti a jiných forem finanční podpory, včetně fondů a programů dostupných na krajské úrovni a Evropské unie.

Náplní Agencji je poskytování služeb nejvyšší kvality prostřednictvím aktivace endogenního potencionálů a využitím dostupných pomocných finančních programů, které jsou financované z krajských a zahraničních prostředků a především z Evropské unie.

Úkoly Agencji jsou zaměřeny na simulování a vytváření podnikatelských postojů. V rámci této oblasti jsou realizovány činnosti na podporu a rozvoj konkurenceschopnosti společností a regionu. Současně se Agencja angažuje v podpoře činností v oblasti transplantace kostní dřeně, v oblasti vytváření sítě spolupracovníků, umožňující efektivní propojení a využití potencionálů osob, společností, vysokých škol, výzkumných institucí, institucí z podnikatelského prostředí a místních a regionálních orgánů.

Agencja také provádí činnosti podporující mezinárodní spolupráci, včetně zavádění nejlepších postupů a navazování obchodních kontaktů.

Rozsah služeb, které Agencja nabízí, zahrnuje:

 • propagaci regionu a jeho hospodářského potenciálu,
 • komplexní pomoc pro malé a střední firmy v rámci Národního systému služeb pro malé a střední podniky, Národního inovačního systému, včetně odborného technického, organizačního, ekonomicky-finančního, právního, marketingového poradenství,
 • služby v rámci internacionalizace podniků,
 • podpora rozvoje nových firem pomocí kapitálových investicí do nových technologických podniků,
 • činnosti spojené se získáváním finančních prostředků z Evropské unie,
 • poradenská činnost,
 • školící a vzdělávací činnost,
 • realizace mezinárodních projektů v rámci Evropské územní spolupráce, Programu horizont 20-20 a COSME,
 • získávání, spravování a obrat nemovitostmi.

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola jako výchovně vzdělávací instituce má podle školského zákona poskytnout základní vzdělání, zabezpečovat rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu.

ZŠ Dobratice především nabízí příjemnou rodinnou atmosféru a myšlenka komunitní školy, školy jako komunitního centra, je obrazem volného toku informací, znalostí a dovedností mezi různými skupinami občanů, které vede k rušení bariér mezi školou, rodiči, žáky, učiteli a v důsledku vede i ke zkvalitňování způsobů vzdělávání. Škola je součástí obce, tedy i centrem setkávání, porozumění, vzdělanosti. 

Základní škola v Dobraticích je ogranizována jako neúplná s 1. – 5. ročníkem. Kapacita školy je 130 žáků. Žáci jsou vzdělávání  podle vlastního ŠVP. Všichni žáci jsou vyučováni v samostatných třídách. MŠ pracuje podle svého ŠVP pro předškolní vzdělávání. Škola nabízí i mnoho volnočasových aktivit, žáci si mohou vybrat z pestré nabídky (angličtina, čtenářský klub, logické a deskové hry, informatika, keramika, pěvecký kroužek, sportovní kroužek, šachy, taneční kroužek, florbal). Tyto aktivity jsou vedeny pedagogy i rodiči. Škola je součástí kulturně společenských akcí obce. Pestrou nabídku aktivit nabízí moderní tělocvična a školní hřiště.

Dlouhodobé cíle školy jsou:

 • Udržení naplněnosti školy a minimalizování odchodu žáků do okolních škol.
 • Motivace žáků ke vzdělávání, vedení k tvořivému a kritickému myšlení a řešení problémů,  příprava na přestup na spádové školy.
 • Udržení spolupráce s malotřídními, neúplnými a spádovými školami, umožnit prezentaci těchto škol při kulturně společenských a sportovních akcích.
 • Podporování rozvoje talentovaných žáků, zajišťování účinné péče o žáky s výukovými a vývojovými poruchami.
 • Rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků, prostřednictvím nových metod,  zejména porozumění textu, využití informací k osobnímu rozvoji.
 • Zaměření na rozvoj počítačové a finanční gramotnosti žáků, využití informací.
 • Dbát na modernizaci technického vybavení počítačové učebny a multimediálních učeben.
 • Pravidelná aktualizace softwaru.
 • Sledování kvality práce učitelů, ovlivňování jejich profesního růstu, podpora sebevzdělávání, rozvoj jazykových a počítačových dovedností pedagogů.
 • Udržování přátelské atmosféry všech zúčastněných ve výchovně vzdělávacím procesu (rodiče – žák – učitelé – veřejnost – zřizovatel), využívat moderních metod získávání zpětné vazby.
 • Smysluplně naplňovat volný čas žáků ve spolupráci s rodiči a předcházet patologickým jevům.
 • Poskytovat nadále pestrou nabídku volnočasových aktivit dle zájmu dětí..
 • Dbát na informovanost všech zúčastněných ve výchovně vzdělávacím procesu (občasník, webové stránky, kulturně společenské a sportovní akce).
 • Zapojení školy do tradičních kulturně společenských akcí obce.
 • Dosažení výchovných a vzdělávacích cílů pomocí nových metod a forem výuky (projektové vyučování, sfumato, mezipředmětová integrace, zvýšení počítačové a finanční gramotnosti a jazykových dovedností, zvýšení efektivnosti vyučovacího procesu, inkluzivní vzdělávání).
 • Uplatňování individuálního přístupu k žákům, spolupráce s rodiči i odborníky na všestranném rozvoji osobnosti jednotlice (harmonický rozvoj osobnosti, zdravý živoní styl).
  Úzká spolupráce s učitelkami MŠ (návštěvy, akce pro děti, návaznost mezi ŠVP).
 • Prohlubování spolupráce se spádovými školami (setkávání s pedagogy 6. ročníků, porovnávání výsledků, využití nově nabízených standardizovaných testů, metodické schůzky).
 • Spolupráce s partnery jednotlivých projektů  ve kterých škola spolupracuje.

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy v Dobraticích je obec Dobratice od 1.1.2003.

Škola sdružuje: 

 • Mateřskou školu Dobratice
 • Mateřskou školu Vojkovice
 • Základní školu
 • Školní družinu
 • Školní jídelnu Dobratice
 • Školní jídelnu Vojkovice
 • a sportoviště.